System dach

ENERGOOSZCZĘDNE POKRYCIA DACHOWE

W dobie poszukiwania energooszczędnych rozwiązań i ograniczania zużycia energii elektrycznej i cieplnej duże rolę przy wykańczaniu budynków odgrywa jakość i sposób wykonania pokrycia dachowego, przegród zewnętrznych oraz użytych materiałów i środków. Bardzo istotne jest to, aby poszczególne elementy tworzące zewnętrzne wykończenie, czyli dach, ściany, fundamenty, podłoga na gruncie, obok właściwych parametrów były tak dobrane i wykonane, aby w miejscach ich połączeń nie powstawały nieszczelności powodujące konwekcję powietrza, bądź powstawanie mostków termicznych.

Kluczowe znaczenie dla dobrego klimatu oraz energooszczędności budynku ma jakość i sposób wykonania pokryć dachowych oraz ich konserwacja i renowacja.

Dlatego też przedstawiamy Państwu różne technologie, które pokazują właściwe wykonanie pokryć dachowych w różnych technologiach.

Klejenie pap

PRODUKTY DO KLEJENIA PAP ASFALTOWYCH: ASKOWIL, LEPIK NA ZIMNO

Klejenie pap termozgrzewalnych: Przygotowane podłoże zagruntować gruntem Izobit SBS Expres lub Izobit Br lub roztworem Dysperbit. Grunt z wodą w stosunku 1:4. Po wyschnięciu gruntu do podłoża kleić papę termozgrzewalną. Użycie produktów patrz karta techniczna produktu.

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Izobit SBS Expres 0,2 – 0,3 1 1 – 2h
Izobit Br 0,2 – 0,3 1 ok. 12h
Dysperbit Grunt 0,2 – 0,3 roztworu 1 ok. 3h

Klejenie pap asfaltowych. Przygotowane podłoże zagruntować gruntem SBS Expres lub Izobit Br. Na wyschnięte, zagruntowane podłoże nałożyć warstwę kleju do papy Askowil lub Lepik na zimno. produktów patrz karta techniczna produktu

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Izobit SBS Expres 0,2 – 0,3 1 1 – 2h
Izobit Br 0,2 – 0,3 1 ok. 12h
Askowil 0,8 – 1,2 1 20min* pełna wytrzymałość 14 dni
Lepik na zimno 0,6 – 1,0 1 15 – 20 min* pełna wytrzymałość 14 dni

*po oznaczonym czasie przyklejać papę.

Klejenie ociepleń

KLEJENIE OCIEPLEŃ

Produkty do klejenia ociepleń: Styrbit 2000-K, Askowil

Klejenie styropapy: Podłoże przed przyklejaniem styropapy musi być za­bezpieczone przeciwwilgociowo (warstwa papy lub powłoka bitumiczna). Do nowych podłoży styropapę można kleić bezpośrednio. Podłoża użytkowane należy oczyścić i zagruntować roztworem Dysperblt grunt z wodą w stosunku 1:4. Na przygotowane podłoże kleić styropapę nanosząc klej do styropianu Styrbit 2000-K punktowo (na płyty o wymiarach 100 x 100cm 16 placków – w czterech rzędach po cztery placki). Użycie produktów patrz karta techniczna produktu.

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Dysperbit Grunt 0,2 – 0,3 roztworu 1 ok. 3h
Styrbit 2000-K 1,5 – 2,0 punktowo pełna wytrzymałość 14 dni

Klejenie wełny mineralnej: Podłoże przed przyklejaniem wełny mineralnej musi być zabezpieczone przeciwwilgociowo (warstwa papy lub powłoka bitumiczna). Do nowych podłoży wełnę mineralną można kleić bezpośrednio. Podłoża użyt­kowane należy oczyścić i zagruntować gruntem Izobit SBS Expres lub Izobit Br. Powierzchnię wełny mine­ralnej od strony klejonej należy zagruntować gruntem Izobit SBS Expres lub Izobit Br.

Klej do wełny mineralnej Askowil lub Styrbit 2000-K nanosić na podłoże pacą zębatą (wykrój zębów 4×4 lub 5 x 5 w zależności od równości podłoża) pasami lub na całą powierzchnię. Po upływie 15-20 minut przyklejać płyty wełny mineralnej.

Użycie produktów patrz karta techniczna produktu.

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Izobit SBS Expres 0,2 – 0,3 1 1 – 2h
Izobit Br 0,2 – 0,3 1 ok. 12h
Askowil 0,8 – 1,2 1 pełna wytrzymałość 14 dni
Styrbit 2000-K 0,6 – 1,0 1 pełna wytrzymałość 14 dni

 

Klejenie obróbek blacharskich

Produkty do klejenia obróbek blacharskich: Arbolex-U, Arbolex Aqua Stop

Obróbki blacharskie stanowią uzupełnienie materia­łów pokryciowych na dachach. Są mocowane do róż­nych elementów występujących na dachach. Z racji na ograniczoną długość obróbki blacharskie są łączo­ne również między sobą. Wszelkie podłoża do których będą mocowane obróbki blacharskie oraz ich powierzchnie muszą być oczysz­czone z zanieczyszczeń oraz powłok antyadhezyjnych. Podłoża nasiąkliwe należy wcześniej zagruntować. Obróbki blacharskie po przyklejeniu należy dobrze docisnąć do podłoża lub między sobą.

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Izobit SBS Exprès 0,2 – 0,3 1 1 – 2h
Izobit Br 0,2 – 0,3 1 ok. 12h
Arbolex Aqua Stop 1,2kg/m2 na 1mm grubości powłoki 1 pełna wytrzymałość 14 dni
Arbolex-U 1,2kg/m2 na 1mm grubości powłoki 1 pełna wytrzymałość 14 dni

 

Pokrycia bezspoinowe na warstwie papy

Produkty do wykonywania pokryć bezspoinowych na warstwie papy podkładowej: Dysperbit Dn, Dysperbit Db, Izobit Dk, Izobit Alu

Pokrycia bezspoinowe na bazie bitumicz­nych dyspersji wodnych: W przypadku starych papowych pokryć dachowych, należy w pierwszej kolejności naprawić podłoże, ob­róbki blacharskie i inne elementy występujące na da­chu, a mające wpływ na jego szczelność. Wykonać pokrycie bezspoinowe używając produktu Dysperbit zgodnie z kartą techniczną produktu. Użycie produktów patrz karta techniczna produktu.

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Dysperbit Grunt 0,2 – 0,3 roztworu 1 ok. 3h
Dysperbit 0,8 – 1,2 4 6h
Siatka polipropylenowa 1
Tkanina techniczna 1
Posypka papowa 1,0 – 2,0 1
Izobit Alu 0,10 – 0,25 1 12h

 

Pokrycia bezspoinowe na bazie produktów bitumicznych rozpuszczalnikowych: W przypadku starych papowych pokryć dachowych, należy w pierwszej kolejności naprawić podłoże, obróbki blacharskie i inne elementy występujące na dachu, a mające wpływ na jego szczelność. Wykonać  pokrycie bezspoinowe używając Izobit Dk zgodnie z kartą techniczną produktu. Użycie produktów patrz karta techniczna produktu.

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Izobit SBS Expres 0,2 – 0,3 1 1 – 2h
Izobit Br 0,2 – 0,3 1 12h
Izobit Dk 0,6 – 0,9 3 24h
Siatka polipropylenowa 1
Tkanina techniczna 1
Posypka papowa 1,0 – 2,0 1
Izobit Alu 0,10 – 0,25 1 12h

 

Naprawa pokryć dachowych

Produkty do napraw pokryć dachowych: Arbolex-U, Arbolex Aqua Stop, U-Boot 103, U-Boot 202, U-Boot 401, U-Boot 402, U-Boot 403, U-Boot 404

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń miejscowych pokryć dachowych oraz elementów występujących na dachach, a mających wpływ na ich szczelność należy dokonać miejscowych napraw. Również przystępując do renowacji lub konserwacji starych pokryć dacho­wych należy wpierw dokonać naprawy uszkodzeń, a dopiero w następnej kolejności wykonać renowację lub konserwacją całopowierzchniową pokrycia. Produkty Arbolex-U i ArbolexAqua Stop są pakowane w wiadrach i nanosi się je za pomocą szpachli lub pac stalowych. Produkty z serii U-Boot są pakowa­ne w kartuszach i aplikuje się je poprzez wyciskanie. W zależności od sytuacji mamy wybór produktu oraz sposobu aplikacji. Produkty Arbolex-U oraz Arbolex Aqua Stop mają zastosowanie na większych, dobrze dostępnych powierzchniach. Natomiast w miejscach o utrudnionym dostępie oraz do klejenia uszczelnień wypełnienia między łączonymi elementami należy stosować produkty z serii U-Boot.

Użycie produktów patrz karta techniczna produktu.

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Izobit SBS Expres 0,2 – 0,3 1 1 – 2h
Izobit Br 0,2 – 0,3 1 12h
Arbolex-U 1,2kg/m2 na 1mm grubości powłoki wg potrzeb 3 – 5 dni
Arbolex Aqua Stop 1,2kg/m2 na 1mm grubości powłoki wg potrzeb 3 – 5 dni
U-Boot 103 wg potrzeb spoina 2mm – 24h
U-Boot 202 wg potrzeb spoina 2mm – 24h
U-Boot 401 wg potrzeb pełna wytrzymałość 10 – 14 dni
U-Boot 402 wg potrzeb pełna wytrzymałość 10 – 14 dni
U-Boot 403 wg potrzeb pełna wytrzymałość 10 – 14 dni
U-Boot 404 wg potrzeb pełna wytrzymałość 10 – 14 dni

Renowacja pokryć dachowych

Produkty do renowacji: Dysperbit Dn, Dysperbit Db, Izobit Dk, Izobit Alu, Izofol Dach

Każdy dach w trakcie eksploatacji ulega degradacji Powyższe środki do renowacji dachów mogą być stosowane na podłoża papowe, gonty bitumiczne, blachy, eternity, ceramikę dachową, chemicznych, promieniowanie UV itp.). Użycie produktów patrz karta techniczna produktu

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Izobit SBS Expres 0,2 – 0,3 1 1 – 2h
Izobit Br 0,2 – 0,3 1 12h
Dysperbit grunt 0,2 – 0,3 roztworu 1 ok. 3h
Dysperbit Dn 0,8 – 1,2 2 6h
Dysperbit Db 0,8 – 1,2 2 6h
Izobit Dk 0,6 – 0,9 2 24
Izobit Alu 0,1 – 0,25 1 12h
Izofol Dach 0,8 – 1,2 2-3 12h

Rozwiązania techniczne

Dach bezspoinowy

Na zakończenie pragniemy zwrócić Państwu uwagę, że każde zadanie związane z wykonaniem prac na dachu budynku może odbiegać od naszych założeń. Dlatego w naszej firmie funkcjonuje dział doradztwa technicznego i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub przez firmę w której planujecie Państwo lub już dokonaliście zakupu naszych wyrobów. W przypadkach szczególnych nasz przedstawiciel dojedzie do Państwa i na miejscu rozpozna określony przypadek. Pragniemy zwrócić też Państwa uwagę na dobór sprawdzonego wykonawcy.

Życzymy Państwu satysfakcji z długotrwałej eksploatacji dachów, w których zastosowaliście Państwo nasze produkty.