System Baseny, zbiorniki wodne

Baseny i zbiorniki wodne jako obiekty budowlane występują w różnych postaciach: baseny pływackie, ką­pielowe, baseny przeciwpożarowe, szamba, zbiorniki oczyszczalni ścieków, wód technicznych, ale również zbiorniki wody pitnej i do celów gospodarczych. W architekturze ogrodowej spotkać można oczka wodne, stru­myki itp. Wszystkie wymienione budowle mogą być posadowione w gruncie, na gruncie, wewnątrz budynków. Można spotkać zbiorniki przeciwpożarowe pod budynkami.

Bez względu na przeznaczenie i posadowienie basenów i zbiorników wymagają one zabezpieczenia przed wodą wywierającą parcie hydrostatyczne od wewnątrz oraz od zewnątrz w zależności od posadowienia i wa­runków wodno – gruntowych.

Izolacja basenów pływackich, kąpielowych

Produkty do izolacji basenów pływackich, kąpielowych: Cemizol 2EN, Cemizol HSR

Wykorzystanie basenów przez ludzi stwarza zagro­żenie dla powierzchni hydroizolacji dlatego powłoka hydroizolacyjna musi być zabezpieczona okładzinami przed zniszczeniem i uszkodzeniem przez osoby ko­rzystające z basenu.

Podłoże podlegające hydroizolacji musi być jedno­rodne, związane, wysezonowane, czyste, pozba­wione warstw antyadhezyjnych. Wszystkie narożniki wewnętrzna w niecce basenu powinny być wyoblone lub dodatkowo zabezpieczone taśmami izolacyjnymi wtopionymi w pierwszą warstwę powłoki izolacyjnej. Wszelkie przepusty instalacyjne muszą być uszczel­nione zgodnie z systemami uszczelnień przepustów dla zbiorników z wodą wywierającą parcie hydro­statyczne. Krawędzie zewnętrzne w trakcie przygo­towania podłoża zaokrąglić promieniem około 5mm. Przygotowaną powierzchnię niecki basenowej za­gruntować produktem Akryfol. Po wyschnięciu gruntu powierzchnię zabezpieczyć mineralną dwuskładniko­wą masą izolacyjną Cemizol 2EN lub Cemizol HSR. Jeżeli konstrukcja i posadowienie basenu wymaga hydroizolacji powierzchni zewnętrznej patrz System fundamenty i uwzględniając warunki obciążenia wil­gocią lub wodą zastosuj odpowiedni rodzaj izolacji i produktów.

Użycie produktów patrz karta techniczna produktu

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Akryfol 0,2 – 0,25 1 1h
Cemizol 2EN 1,5 – 1,6 3 6h
Cemizol HSR 1,5 – 1,6 3 6h

Izolacja oczek wodnych i architektury ogrodowej

Produkty do izolacji oczek wodnych i architektury ogrodowej: Cemizol 2EN, Cemizol HSR

Oczka wodne, fontanny, strumyki i inne elementy ar­chitektury ogrodowej zazwyczaj związane są z grun­tem. Wymagają w związku z tym zabezpieczenia z obu stron. Kształty elementów architektury ogrodowej są zazwyczaj nieregularne i wymagają odpowiednich produktów nadających się do nakładania nawet na skomplikowanych kształtach.

Podłoże podlegające hydroizolacji musi być moc­ne, jednorodne, związane, wysezonowane, czyste, pozbawione warstw antyadhezyjnych odporne na pęknięcia, zabezpieczone odpowiednim podkładem przed wysadzaniem mrozowym.

Jeżeli konstrukcja i posadowienie basenu wymaga hydroizolacji powierzchni zewnętrznej od strony grun­tu, patrz: System fundamenty i uwzględniając warunki obciążenia wilgocią lub wodą zastosuj odpowiedni ro­dzaj izolacji i produktów.

Użycie produktów patrz karta techniczna produktu

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Akryfol 0,2 – 0,25 1 1h
Cemizol 2EN 1,5 – 1,60 3 6h
Cemizol HSR 1,5 – 1,60 3 6h

Izolacja zbiornikow na wodę

Produkty do izolacji zbiorników na wodę: Cemizol 2EN, Cemizol HSR, Askowil, Arbolex Aqua Stop

W zależności od przeznaczenia zbiornika możemy za­stosować jeden z proponowanych produktów. Jeżeli magazynowane wody mają przeznaczenie techniczne (zbiorniki wody przemysłowej, przeciwpożarowe) moż­na stosować produkty bitumiczne rozpuszczalnikowe. Jeżeli magazynowane wody są przeznaczone do celów gospodarczych lub do picia wtedy bezwzględnie należy zastosować Cemizol HSR. W przypadku magazynowa­nia ścieków komunalnych, gnojowicy w dużych zbiorni­kach (głębokość powyżej 2,5m należy zastosować Ce­mizol HSR lub Cemizol 2EN, w płytszych zbiornikach można zastosować Askowil lub Arbolex Aqua Stop.

W przypadku gdy zbiorniki są wykonywane z gotowych elementów betonowych uszczelnienia na połączeniach (zamkach) segmentów należy uszczelnić masą asfalto- wo-kauczukową Arbolex Aqua Stop lub Arbolex-U. Podłoże zbiornika podlegające hydroizolacji musi być jednorodne, związane, wysezonowane, czyste, pozba­wione warstw antyadhezyjnych. Wszystkie narożniki wewnętrzne powinny być wyoblone.

Wszelkie przepusty instalacyjne muszą być uszczelnio­ne zgodnie z systemami uszczelnień przepustów dla zbiorników z wodą wywierającą parcie hydrostatyczne. Krawędzie zewnętrzne w trakcie przygotowania podło­ża zaokrąglić promieniem około 5mm. Przygotowaną powierzchnię zagruntować produktem Akryfol lub Izobit SBS Expres, Izobit Br (w zależności od stosowanego produktu powłokowego). Po wyschnięciu gruntu po­wierzchnię zabezpieczyć materiałem powłokowym. Jeżeli konstrukcja i posadowienie zbiornika wymaga hydroizolacji powierzchni zewnętrznej patrz System fundamenty i uwzględniając warunki obciążenia wilgo­cią lub wodą zastosuj odpowiedni rodzaj izolacji i pro­dukty.

Użycie produktów patrz karta techniczna produktu.

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Produkty mineralne, dwuskładnikowe
Akryfol 0,2 – 0,25 1 1h
Cemizol HSR 1,5 – 1,6 3 6h
Cemizol 2EN* 1,5 – 1,6 3 6h
Produkty bitumiczne na bazie rozpuszczalników
Izobit SBS Expres 0,2 – 0,3 1 1 – 2h
Izobit Br 0,2 – 0,3 1 12h
Askowil 0,8 – 1,0 4 24h
Arbolex Aqua Stop 0,8 – 1,5 4 3- 5 dni

 

 

*Cemizoi HSR posiada Atest PZH do wody pitnej, wody morskiej i gnojowicy