System balkony, tarasy

Produkty do izolacji balkonu: Izofol Flex, Cemizol 2EP, Dysperbit, Styrbit 2000

Balkony i tarasy to bardzo modne, ze­wnętrzne elementy budynków, ale nastrę­czają bardzo wiele problemów ze względu na zagrożenie oddziaływania czynników zewnętrznych (słońce, opady atmosferycz­ne, zmienna temperatura, mrozy, wiatry). Awarie balkonów i tarasów są związane z wadliwym wykonaniem lub brakiem zabez­pieczeń przeciwwilgociowych.

Balkony to zazwyczaj wystające, wiszące elementy budynku. Natomiast tarasy mogą mieć różną konstrukcję ze względu na ich umiejscowienie. Rozróżniamy tarasy po­sadowione bezpośrednio na gruncie, nad gruntem lub nad pomieszczeniami.

Balkony i tarasy wymagają zabezpieczeń przeciwwilgociowych pod wylewkami spad­kowymi oraz na wylewkach spadkowych pod okładziny ceramiczne lub inne trwałe zabezpieczenie powierzch­ni komunikacyjnej np. deski na ruszcie. Wykonane izolacje wymagają dodatkowych systemów uszczelnień w postaci taśm uszczelniających i narożników oraz profili krawędziowych (obróbek blacharskich). Ze względu na konieczność zabezpieczenia wnętrza budynku przed mostkami termicznymi w systemach bal­konowych i tarasowych przewiduje się ocieplenia.

Izolacja balkonu

Produkty do izolacji tarasu: Cemizol 2EP, Izofol Flex, Dysperbit, Styrbit 2000

Pierwszym etapem izolacji balkony jest izolacja pod wylewką spadkową. Typowe podłoże to płyta nośna balkonu wykonana ze zbrojonego betonu. Podłoże płyty nośnej powinno być związane, wysezonowane, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i materia­łów antyadhezyjnych. W miejscu połączenia płyty no­śnej ze ścianami pionowymi należy wykonać fasety z zaprawy mineralnej. Przygotowane podłoże zagrun­tować gruntem w zależności od produktu powłokowe­go również na ścianach pionowych do wysokości pla­nowanej górnej powierzchni wylewki spadkowej. Na zagruntowane podłoże nanieść izolację powłokową.

Jeżeli balkon wymaga ocieplenia pod wylewką spad­kową to na powłoce hydroizolacyjnej ułożyć termoizolację. W następnej kolejności wykonać płytę spadkową (minimalny spadek 1,5%). Po związaniu i wysezonowaniu płyty spadkowej płytę zagruntować gruntem Akryfol i nałożyć powłokę hydroizolacyjną. W pierwszą warstwę powłoki wtopić taśmy izolacyjne na wszelkie dylatacje oraz zamocować profile krawę­dziowe (obróbki blacharskie). Profile krawędziowe mocować na górnej powierzchni płyty spadkowej. Pionową krawędź płyty spadkowej również zabezpie­czyć powłoką hydroizolacyjną.

Użycie produktów patrz karta techniczna produktu

 

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Izolacja płyty nośnej pod wylewką spadkową
Dysperbit grunt 0,2 – 0,3 roztworu 1 3h
Dysperbit 0,8 – 1,2 3 6h
Styrbit 2000 1,0 – 1,2 2 3 – 5 dni
Izolacja podpłytkowa na wylewce spadkowej
Akryfol* 0,2 – 0,25 1 1h
Cemizol 2EP 1,5 – 1,6 2 6h
Izofol Flex 0,7 – 1,0 2-3 6h

Izolacja tarasu

Pierwszym etapem izolacji tarasu jest izolacja pod wylewką spadkową. Typowe podłoże to płyta betono­wa stropu nad pomieszczeniem i stropu tarasu nad gruntem. W przypadku tarasu na gruncie będzie to zazwyczaj chudy beton. Podłoże musi być mocne, stabilne, związane i wysezonowane, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i materiałów antyadhezyjnych. W miejscu połączenia płyty nośnej ze ścianami pionowymi należy wykonać fasety z zaprawy mine­ralnej. Przygotowane podłoże zagruntować gruntem w zależności od produktu powłokowego również na ścianach pionowych do wysokości planowanej górnej powierzchni wylewki spadkowej. Na zagruntowane podłoże nanieść izolację powłokową.

Jeżeli taras wymaga ocieplenia pod wylewką spadko­wą to na powłoce hydroizolacyjnej ułożyć termoizolację. W następnej kolejności wykonać płytę spadkową (minimalny spadek 1,5%). Po związaniu i wysezonowaniu płyty spadkowej płytę zagruntować gruntem Akryfol i nałożyć powłokę hydroizolacyjną. W pierwszą warstwę powłoki wtopić taśmy izolacyjne na wszelkie dylatacje oraz zamocować profile krawędziowe (ob­róbki blacharskie). Profile krawędziowe mocować na górnej powierzchni płyty spadkowej. Pionową kra­wędź płyty spadkowej również zabezpieczyć powłoką hydroizolacyjną.

Użycie produktów patrz karta techniczna produktu

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Izolacja płyty nośnej pod wylewką spadkową
Dysperbit grunt 0,2 – 0,3 roztworu 1 3h
Dysperbit 0,8 – 1,2 3 6h
Styrbit 2000 1,0 – 1,2 2 3 – 5 dni
Izolacja podpłytkowa na wylewce spadkowej
Akryfol* 0,2 – 0,25 1 1h
Cemizol 2EP 1,5 – 1,6 2 6h
Izofol Flex 0,7 – 1,0 2-3 6h

Rozwiązania techniczne

 Mocowania słupków balustradowych

wykonane z płytą montażową montujemy za pomocą kołków rozporowych (średnica minimum 8 mm, dłu-gość minimum 60 mm do płyty nośnej (rysunek 1a). Mocowania słupków balustradowych w otworach wyko-nanych w płycie balkonu, tarasu należy wykonać w zaprawie betonowej szybkowiążącej (rysunek 1b).

Hydroizolacja balkonu lub tarasu, rys. 2

(w przypadku odprowadzenia wody systemem rynnowym zastosować profil okapowy K50).

 

Na zakończenie pragniemy zwrócić Państwu uwagę, że każde zadanie związane z wykonaniem prac izolacyj-nych na tarasach i balkonach może odbiegać od naszych założeń. Dlatego w naszej firmie funkcjonuje dział doradztwa technicznego i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub przez firmę w której planujecie Państwo lub już dokonaliście zakupu naszych wyrobów.

W przypadkach szczególnych nasz przedstawiciel dojedzie do Państwa i na miejscu rozpozna określony przy¬padek. Pragniemy zwrócić też Państwa uwagę na dobór sprawdzonego wykonawcy.

Życzymy Państwu satysfakcji z długotrwałej eksploatacji obiektów, w których zastosowaliście Państwo nasze produkty.